Cykl pracy tutora w ISM

Warunki objęcia opieką tutorską, obowiązki i prawa opiekuna naukowego (tutora) studentów ISM określa szczegółowo Regulamin studiowania w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego. Poniżej przedstawiamy skrócony opis cyklu rocznej pracy tutora:

  • Moduł "Tutoring naukowy" - moduł, który realizuje obowiązkowo każdy student ISM, umieszczony w indywidualnym semestralnym planie studiów, za który przysługują studentowi 3 punkty ECTS
  • Student wybiera tutora na cały rok akademicki, planując współpracę w obu semestrach (realizuje moduł "Tutoring naukowy" w każdym semestrze). 
  • Jeżeli nauczyciel akademicki przyjmuje obowiązki tutora, wypełnia i przekazuje studentowi deklarację tutorską
  • Student, przy pomocy Tutora, tworzy indywidualny program kształcenia, na który składają się indywidualne semestralne plany studiów. Tutor pełni funkcję doradcy i dba, aby plan studenta spełniał wymogi międzydziedzinowości oraz inne wymagania związane z tokiem studiów. Może więc zasugerować studentowi zmiany w planie.
  • Student składa zatwierdzony przez tutora indywidualny semestralny plan studiów: do 21 października w semestrze zimowym (dla studentów 1. semestru studiów I i II stopnia termin jest przedłużony do końca października) oraz do 11 marca w semestrze letnim.
  • Student i tutor wspólnie ustalają tematykę, zakres i warunki formalne realizacji modułu oraz efekt pracy.
  • Student i tutor spotykają się regularnie w ciągu semestru (15 godzin),
  • Tutor ocenia pracę ze studentem, wpisuje ocenę do indeksu, pisze recenzję i wysyła ją na adres tutor@us.edu.pl

 

 

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM