Dziedziny i dyscypliny nauki - podział

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe oraz dyscypliny artystyczne
Dz.U.2018.1818

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) zarządza się, co następuje:

§  1. Ustala się klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

Lp. Dziedzina nauki/sztuki Dyscyplina naukowa/artystyczna
1 Dziedzina nauk humanistycznych 1) archeologia
2) filozofia
3) historia
4) językoznawstwo
5) literaturoznawstwo
6) nauki o kulturze i religii
7) nauki o sztuce
2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 1) architektura i urbanistyka
2) automatyka, elektronika i elektrotechnika
3) informatyka techniczna i telekomunikacja
4) inżynieria biomedyczna
5) inżynieria chemiczna
6) inżynieria lądowa i transport
7) inżynieria materiałowa
8) inżynieria mechaniczna
9) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1) nauki farmaceutyczne
2) nauki medyczne
3) nauki o kulturze fizycznej
4) nauki o zdrowiu
4 Dziedzina nauk rolniczych 1) nauki leśne
2) rolnictwo i ogrodnictwo
3) technologia żywności i żywienia
4) weterynaria
5) zootechnika i rybactwo
5 Dziedzina nauk społecznych 1) ekonomia i finanse
2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3) nauki o bezpieczeństwie
4) nauki o komunikacji społecznej i mediach
5) nauki o polityce i administracji
6) nauki o zarządzaniu i jakości
7) nauki prawne
8) nauki socjologiczne
9) pedagogika
10) prawo kanoniczne
11) psychologia
6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 1) astronomia
2) informatyka
3) matematyka
4) nauki biologiczne
5) nauki chemiczne
6) nauki fizyczne
7) nauki o Ziemi i środowisku
7 Dziedzina nauk teologicznych nauki teologiczne
8 Dziedzina sztuki 1) sztuki filmowe i teatralne
2) sztuki muzyczne
3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM