Problemy niejednorodne

Oryginalnym elementem kształcenia w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego jest uczestnictwo studentów w zespołach do poszukiwania rozwiązań problemów niejednorodnych. Obowiązkowo uczestniczą w tym studenci pierwszego roku drugiego stopnia, a dobrowolnie osoby będące na pierwszym poziomie edukacji w Kolegium.
Wprowadzenie do pracy w zespołach

terminy zajęć: 8.11 (niedziela) 9.00-14.30

                     22.11 (niedziela) 9.00-14.30

                     28.11 (sobota) 11.00-15.30

Problemy niejednorodne realizowane w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mają na celu:

  • wykorzystanie/zastosowanie posiadanej przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych obszarów wiedzy w praktycznym działaniu,
  • nabycie kompetencji pracy w zespole, realizowaną metodą projektową oraz zdobycie/poszerzenie wiedzy z zakresu innych, niż wiodąca, dyscyplin nauki,
  • przygotowanie studentów do aplikowania o środki finansowe w ramach konkursów grantowych.

Zadaniem pracy w zespołach Problemów niejednorodnych jest zmierzenie się z problemem, którego kompleksowe rozwiązanie nie jest możliwe w ramach jednego obszaru nauki. Problemy wymagają interdyscyplinarnego podejścia i podjęcia próby ich rozwiązania poprzez wykorzystanie wiedzy i metod badawczych z różnych obszarów wiedzy. W ten sposób międzydziedzinowość weryfikowana jest w praktyce. Dotyczy bowiem realnych problemów, konfliktów i zdarzeń. Realizacja modułu odbywa się w kilkuosobowych zespołach. Pozwala to studentom Kolegium nabyć niezwykle ważną, we współczesnym świecie, kompetencję  pracy zespołowej, która jest przydatna niezależnie, czy ktoś wybierze karierę korporacyjną, czy zamierza pracować naukowo.

Studenci przed rozpoczęciem pracy w zespołach uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez coacha,który czuwa nad doborem osób do grup w oparciu o posiadane przez nie predyspozycje i kompetencje, aby mogły efektywnie razem pracować na kolejnych etapach.espołów dotyczyć powinny przede wszystkim badań naukowych, dopuszczalne jest też aplikowanie o środki na realizację projektów wdrożeniowych.

Równolegle do zajęć z coachem prowadzone są zajęcia mające wprowadzić studentów do przygotowania wniosku projektowego, tzw. grantu.Studenci mogą zaproponować problem niejednorodny, nad którym będą pracować lub wybrać z banku problemów proponowanych przez Kolegium. Następnie pod opieką tutora poszczególne zespoły przygotowują wniosek grantowy/projektowy wedle obowiązującego wzoru. Przygotowany wniosek podlega ocenie przez komisję konkursową wg kryteriów sformułowanych w regulaminie. Pozytywna ocena formalna i ocena merytoryczna wniosku jest podstawą skierowania wniosku do finansowania i realizacji. Wnioski, które nie zostały ocenione pozytywnie będą podlegać uzupełnieniom we wskazanym terminie. Projekty składane przez uczestników zespołów dotyczyć powinny przede wszystkim badań naukowych, dopuszczalne jest też aplikowanie o środki na realizację projektów wdrożeniowych. Po zaakceptowaniu projektu zespół rozpoczyna pracę nad rozwiązaniem problemu niejednorodnego.

Praca zespołu kończy się złożeniem raportu z prac, przygotowanego wg wzoru z dniem 20 września danego roku akademickiego. Raport oceniany jest przez Komisję konkursową. W przypadku nieścisłości, raport kierowany jest do poprawy lub uzupełnień. Efekty pracy zespołu powinny być zgodne z założonymi w projekcie. Dotyczyć mogą opracowań naukowych lub wdrożenia wypracowanych rozwiązań.

W pierwszej połowie października, na spotkaniu podsumowującym, prezentowane są sprawozdania z prac wszystkich zespołów. Każdy zespół przygotowuje prezentację (15 min.) podczas, której przedstawia efekty pracy i trudności, które pojawiły się podczas realizacji. Podczas spotkania tutorzy zespołowi, prowadzący zespoły w danym roku, i studenci zaprezentują wyniki ewaluacji pracy.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, w głosowaniu tajnym wybiorą najlepiej opracowany i zaprezentowany projekt. Z kolei członkowie zespołu wybiorą spośród siebie osobę, która miała największy wkład w pracę zespołu.

Jeżeli zostanie zgłoszona, przez uczestników modułu lub tutora zespołu, potrzeba możliwa jest realizacja zajęć z metod i technik badań społecznych lub konsultacje w grupach z specjalistami innych dyscyplin wiedzy.

Problemy niejednorodne podlegają zaliczeniu. Zaliczenie możliwe jest po przyjęcie sprawozdania z realizacji projektu. Zaliczenie wpisuje Koordynator na wniosek tutora, w porozumieniu z Komisją.

 

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM